Showing 1 – 20 of 2000
SORT: Best Match Most Recent Oldest
VIEW: Basic | Expanded
  • Original Investigation September 04, 2013

    Yu Xu, PhD; Limin Wang, PhD; Jiang He, MD, PhD; Yufang Bi, MD, PhD; Mian Li, PhD; Tiange Wang, PhD; Linhong Wang, PhD; Yong Jiang, MS; Meng Dai, BS; Jieli Lu, MD, PhD; Min Xu, PhD; Yichong Li, MS; Nan Hu, MS; Jianhong Li, MS; Shengquan Mi, PhD; Chung-Shiuan Chen, MS; Guangwei Li, MD, PhD; Yiming Mu, MD, PhD; Jiajun Zhao, MD, PhD; Lingzhi Kong, MD; Jialun Chen, MD; Shenghan Lai, MD, MPH; Weiqing Wang, MD, PhD; Wenhua Zhao, PhD; Guang Ning, MD, PhD; for the 2010 China Noncommunicable Disease Surveillance Group
    TOPICS: diabetes mellitus, type 2, adult, hemoglobin a, prediabetes

    JAMA. 2013; 310(9):948-959. doi: 10.1001/jama.2013.168118

    Includes: Supplemental Content